Mesopotamia Time of Abraham

Genesis 12
Mesopotamia Time of Abraham