Sheariah

Son of Azel, a Benjamite (1 Chron. 8:38; 1 Chron. 9:44).