Ahithophel

2 Samuel 15:12; 16:23; 23:34; 2 Samuel 17; 2 Samuel 17:23