Shammah

Genesis 36:13,17; 1 Chronicles 1:37; 1 Samuel 16:9; 1 Samuel 17:13; 2 Samuel 13:3; 1 Chronicles 2:13; 2 Samuel 23:11; 2 Samuel 23:25,33