Shammua, Shammuah

Numbers 13:4; 2 Samuel 5:14; 1 Chronicles 14:4; 1 Chronicles 3:5; Nehemiah 11:17; 1 Chronicles 9:16; Nehemiah 12:18