Mebunnai

2 Samuel 23:27; 2 Samuel 21:18; 1 Chronicles 11:29