shagah (Hebrew #7581)
a rumbling or moan
KJV usage: roaring.
Pronounce: sheh-aw-gaw'
Origin: from 7580