Sallai

Nehemiah 11:8; Nehemiah 12:20; Nehemiah 12:7