Geshuri, Geshurites

Deuteronomy 3:14; Joshua 12:5; Joshua 13:11,13; Joshua 13:2; 1 Samuel 27:8