Giddel

Ezra 2:47; Nehemiah 7:49; Ezra 2:56; Nehemiah 7:58